Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng

Thành phố thuộc vùng

Cập nhật: 06:36:41 23/12/2022

Diện tích

: 1.562 km2

Thuộc vùng

:

Dân số

: 2,033,248 người

Chủ tịch UBND

: Ông Nguyễn Văn Tùng

GRDP

: 315,710 tỷ

Bí thư tỉnh uỷ

: Ông Trần Lưu Quang

GRDP đầu người

: 149.5 triệu

Số lượng KCN/KTT

:

Tăng trưởng GRDP

: 12.38%

Mật độ dân số

: 1,315 người/km2

Tin tức

Liên hệ làm việc

Vui lòng

Đăng nhập

để xem thông tin