Tỉnh Hà Giang

Tỉnh Hà Giang

Tỉnh thuộc vùng

Cập nhật: 06:36:41 23/12/2022

Diện tích

: 7929.5 km2

Thuộc vùng

:

Dân số

: 871,435 người

Chủ tịch UBND

: Ông Nguyễn Văn Sơn

GRDP

: 27,127.3 tỷ

Bí thư tỉnh uỷ

: Ông Đặng Quốc Khánh

GRDP đầu người

: 30.7 triệu

Số lượng KCN/KTT

:

Tăng trưởng GRDP

: 5.06%

Mật độ dân số

: 105 người/km2

Tin tức

Liên hệ làm việc

Vui lòng

Đăng nhập

để xem thông tin